Nederlands nl
  • Nederlands nl
NL

Privacybeleid

COOKIES BELEID

BPMG - Drinks and Consulting, LDA gebruikt cookies om de prestaties en de surfervaring van de gebruiker te verbeteren.

Elke webbrowser biedt de gebruiker de mogelijkheid cookies te aanvaarden, te weigeren of te verwijderen, via de instellingen van de browser zelf. Als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, zullen sommige diensten op onze website niet meer functioneren, waardoor uw surfervaring wordt beïnvloed.

Cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Door onze website te gebruiken stemt u in met het gebruik van deze cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden met relevante informatie die de browser verwerkt wanneer een website door een gebruiker wordt bezocht.

Het plaatsen van cookies helpt de website om het apparaat (tablet, desktop, mobiele telefoon, enz.) van de gebruiker te herkennen wanneer deze deze website bezoekt. Cookies bewaren alleen informatie over de voorkeuren van de gebruiker en geven geen persoonlijke informatie vrij.

Soorten cookies:

Er zijn verschillende soorten cookies met verschillende kenmerken en functies. Ze zijn:

  • Essentiële cookies - Deze zijn belangrijk voor de toegang tot specifieke delen van de website, waardoor een correcte navigatie mogelijk wordt.
  • Functionaliteitscookies - Met behulp van functionaliteitscookies kunnen gebruikersvoorkeuren worden opgeslagen wanneer de gebruiker de site bezoekt. Op die manier is het niet nodig om de site bij elk bezoek te personaliseren.
  • Analytische cookies - Dit type cookies stelt ons in staat te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken, te weten welke pagina's het populairst zijn en de prestaties van de site te controleren, waardoor het mogelijk wordt eventuele foutmeldingen op de site te begrijpen. Persoonlijke informatie zal nooit worden onthuld.

 

Sociale netwerken

Onze site bevat verwijzingen (links) naar externe sociale netwerken, zoals Facebook ("social plug-ins"). De aan de links toegewezen functies, met name de overdracht van gebruikersinformatie en -gegevens, worden pas geactiveerd wanneer de gebruiker op de desbetreffende link klikt. Zodra op de link van het sociale netwerk is geklikt, wordt een rechtstreekse verbinding met de servers van het sociale netwerk tot stand gebracht en kunnen de gegevens van de gebruiker worden overgedragen, op welk moment het sociale netwerk als enige verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens van de gebruiker.

Als u de mogelijkheid hebt om inhoud van onze Site te "delen" met vrienden via sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, kunnen cookies van deze Sites naar u worden verzonden. Wij hebben geen controle over de instelling van deze cookies, dus raden wij u aan andere Sites te raadplegen voor meer informatie over hun cookies en hoe u deze kunt beheren.

 

PRIVACY BELEID

Werkingssfeer

BPMG - Drinks and Consulting, LDA, hierna te noemen "VINUUS", respecteert de privacy van haar partners. Het Privacybeleid van VINUUS heeft als doel bekend te maken wie we zijn, voor welke doeleinden we persoonsgegevens verzamelen, hoe we ermee omgaan, met wie we ze delen, hoe lang we ze bewaren, evenals de manieren om contact met ons op te nemen en uw rechten uit te oefenen.
Door het aanvaarden van het privacybeleid van SACV geeft u toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden. Wij raden u daarom aan dit Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is BPMG - Drinks and Consulting, LDA, collectief lichaam nr. 516006983, met zetel te Rua Mário Castelhano, nr. 10, 2730 20 Queluz, district Lissabon, gemeente Oeiras, parochie Barcarena, telefoonnummer +(351) 219362920.


In bepaalde gevallen treedt VINUUS op als onderaannemer, die uw gegevens verwerkt namens een andere entiteit, die optreedt als de voor de verwerking verantwoordelijke.
In dergelijke gevallen raden wij u aan het privacybeleid en/of andere informatie over de behandeling van uw gegevens te raadplegen bij degenen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling.

 

Informatie Opslagperiode

VINUUS zal de gegevens alleen bewaren en opslaan voor de periode die nodig is om de doeleinden te bereiken die ten grondslag lagen aan het verzamelen en verwerken ervan, behalve in gevallen waarin er een specifieke wettelijke verplichting bestaat. In het laatste geval gaat het bijvoorbeeld om de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de deelneming aan door de Europese Unie gefinancierde projecten.

 

Rechten van de betrokkene

De betrokkene kan te allen tijde het recht van toegang, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of bezwaar en, in voorkomend geval, het recht van gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen.
Indien de verwerking afhankelijk is van toestemming, heeft de betrokkene het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit recht afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de eerder gegeven toestemming.
Indien toestemming wettelijk noodzakelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, heeft de betrokkene het recht de toestemming te allen tijde in te trekken; dit recht doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvindt op basis van de eerder gegeven toestemming, noch aan de verdere verwerking van dezelfde gegevens op basis van een andere rechtsgrondslag, zoals de uitvoering van de overeenkomst of de wettelijke verplichting waaraan VINUUS is onderworpen.
Indien de houder van de gegevens een van de rechten wenst uit te oefenen, moet hij/zij schriftelijk contact opnemen met VINUUS, per e-mail info@vinuus.com of per brief, gericht aan het adres:

Rua Mário Castelhano, no 10, 2730 20 Queluz, district Lissabon, gemeente Oeiras, parochie Barcarena.

Er kan om een identiteitsbewijs worden gevraagd, om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens alleen met de houder worden gedeeld.
U dient zich ervan bewust te zijn dat in bepaalde gevallen (bv. als gevolg van wettelijke vereisten) niet onmiddellijk aan het verzoek kan worden voldaan.
In ieder geval wordt u binnen een maand na de indiening van het verzoek op de hoogte gebracht van de maatregelen die hiertoe zijn genomen.
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de CNPD.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

VINUUS streeft ernaar de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te waarborgen. De overdracht van informatie via het internet is echter niet volledig veilig en daarom kunnen wij de veiligheid van de informatie die via onze Website of via een computertoepassing die via het internet beschikbaar wordt gesteld, niet volledig garanderen.

VINUUS heeft verschillende veiligheidsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen elk ongeoorloofd gebruik en eist ook van haar partners dat zij veiligheidsmaatregelen nemen die gelijkwaardig zijn aan die welke zij toepast. Wij verkopen uw gegevens niet en stellen ze op geen enkele andere manier commercieel ter beschikking van derden.

VINUUS verbindt zich ertoe uw informatie vertrouwelijk te houden in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

 

Wijziging van het veiligheidsbeleid

VINUUS kan dit Privacybeleid te allen tijde bijwerken.

In het geval dat VINUUS besluit om dit Beleid en de Privacy te wijzigen, zal de nieuwe versie de huidige vervangen en van kracht zijn vanaf de datum van publicatie op deze Website. De relatie tussen VINUUS en alle gebruikers zal worden geregeld door de nieuwe gepubliceerde versie.

Daarom verzoeken wij u dit document regelmatig opnieuw te bekijken om het up-to-date te houden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website is eigendom van BPMG - Drinks and Consulting, LDA, (hierna te noemen VINUUS of "wij") die tevens verantwoordelijk is voor het onderhoud ervan.

Wij stellen uw bezoek aan onze website op prijs en verzoeken u de op deze pagina gepresenteerde Voorwaarden aandachtig door te lezen, aangezien het gebruik van deze website de aanvaarding van deze Voorwaarden veronderstelt.

Deze wettelijke kennisgeving regelt uw gebruik van onze website.

Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u deze website niet blijven gebruiken of er geen diensten van aanvragen.

Auteursrecht en andere eigendomsrechten

De inhoud van deze website, inclusief handelsmerken, ontwerpen, logo's, teksten, afbeeldingen, audio- en videomateriaal, zijn eigendom van VINUUS, tenzij anders aangegeven, en zijn beschermd onder algemene voorwaarden van de wet en door nationale en internationale wetgeving voor de bescherming van Intellectueel Eigendom. U mag de inhoud op geen enkele wijze weergeven, reproduceren, distribueren, wijzigen, overdragen of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De gehele of gedeeltelijke reproductie van de website voor commerciële doeleinden is verboden, evenals de wijziging of opneming ervan in een artikel, publicatie of andere website. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie, toestemming of recht om het handelsmerk te gebruiken.

Het gebruik of misbruik van het handelsmerk of enige andere inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden, behalve zoals bepaald in deze Voorwaarden en Bepalingen.

De gebruiker mag echter wel links naar de pagina's van de website creëren en verspreiden. VINUUS behoudt zich het recht voor dergelijke links al dan niet te aanvaarden.

Hoewel de persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt onder de voorwaarden van het hierin gepubliceerde privacybeleid vallen, wordt alle informatie of andere inhoud die u naar deze website verzendt (bijv. opmerkingen, suggesties), hetzij per e-mail, bericht aan een discussiegroep, indiening van een bestand of anderszins, beschouwd als niet-vertrouwelijk, niet-voorbehouden en vrij van eigendomsrechten.

Sociale netwerken

Onze website bevat verwijzingen - links - naar externe sociale netwerken, zoals Facebook, Youtube, Instagram en WeChat. De aan de links toegewezen functies, met name de overdracht van informatie en gegevens van de gebruiker, worden pas geactiveerd wanneer de gebruiker toegang krijgt tot de respectieve link.

Wanneer eenmaal toegang is verkregen tot de link van het sociale netwerk, wordt een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht met de servers van het sociale netwerk en kunnen de gegevens van de gebruiker worden overgedragen.

Vanaf dat moment is het sociale netwerk waartoe de gebruiker toegang heeft, als enige verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens.

Als u inhoud van onze website deelt via sociale netwerken, kunnen er cookies naar u worden verzonden.

Wij hebben geen controle over de plaatsing van deze cookies, dus wij raden u aan andere websites te raadplegen voor meer informatie over hun cookies en hoe u deze kunt beheren.

Stopzetting van het gebruik

VINUUS kan, op elk moment en volgens de criteria die zij geschikt acht, de toegang van de gebruiker tot de website beëindigen.

Ontheffing van verantwoordelijkheid

De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen en dient uitsluitend ter algemene informatie, waarbij het gebruik ervan geheel voor risico van de gebruiker is.

VINUUS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade onder burgerlijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik, correct of incorrect, van de website en zijn inhoud door de gebruiker en de toegang tot de computer en het computersysteem van de gebruiker door derden.

Ondanks de inspanningen van VINUUS om de inhoud up-to-date en accuraat te houden, kan deze onnauwkeurigheden bevatten, schrijffouten of verouderd zijn, en VINUUS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie op haar websites.

De weergave van wettelijke bepalingen op deze website ontslaat u niet van de verplichting de geldende wettelijke voorschriften te raadplegen.

 

nformatie over alternatieve beslechting van consumentengeschillen

De consument kan contact opnemen met een van de organisaties voor alternatieve beslechting van consumentengeschillen waarvan de naam, de contactgegevens en het internetadres zijn vermeld in de lijst van organisaties die bij het directoraat Consumentenzaken is gedeponeerd. Raadpleeg voor meer informatie het consumentenportaal: www.consumidor.pt